خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
95
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
72875315619
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
150
قیمت کل:
1,420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7104315507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
150
قیمت کل:
1,420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7104315417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
175
قیمت کل:
1,488,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
44492315384
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
56
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
76150315306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
170
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
34066315209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
195
قیمت کل:
1,326,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
2078315145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
123
قیمت کل:
970,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
48574314974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
160
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
98953314861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
160
قیمت کل:
1,280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
52401314823
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: