خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی جنوبی
متراژ:
150
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
26763310846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جردن
متراژ:
140
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
69294310734
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
توانیر
متراژ:
150
قیمت کل:
1,390,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
72582310707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
170
قیمت کل:
1,730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
31521310677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی شمالی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
12325310604
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیراز جنوبی
متراژ:
73
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
94086310473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
80
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
27025310413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیراز شمالی
متراژ:
145
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
97441310369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان ونک
متراژ:
99
قیمت کل:
610,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
46619310159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
155
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7104310133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: