خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
165
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7104316605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43010316467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
250
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4285316385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
150
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
77701316346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
56
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
76150316266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
91
قیمت کل:
819,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
77701316167
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
130
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63212316113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
160
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
8
کد ملک:
53027316044
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
88
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15522315780
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
210
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
61536315744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: