خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان ونک
متراژ:
99
قیمت کل:
610,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
46619310159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
155
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7104310133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
105
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
79167309992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
والی نژاد
متراژ:
123
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
45943309920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
28419309767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
80
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
برج
کد ملک:
42328309676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نیلو شمالی
متراژ:
125
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63091309582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
80
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42328309495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار دوستان
متراژ:
97
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
7104309395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
190
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12386309346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: