خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت کل:
1,302,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
81528319112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
107
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
4573319014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
90
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
13801318942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
78
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
30586318908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
110
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
76082318881
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
80
قیمت کل:
715,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72539318595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
220
قیمت کل:
3,000,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
31849318514
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
52401318488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
130
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
23927318451
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیرازی
متراژ:
270
قیمت کل:
4,300,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
31849318450
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: