خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
98
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
56135321163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
87
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
27144321107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63902320803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
123
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
77701320732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
84143320660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
84143320661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
186
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
64576320534
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
145
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61048320511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
110
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
56135320231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
87
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
61536320057
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: