خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
115
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
12912321928
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
115
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12912321929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
48220321817
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
170
قیمت کل:
1,780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
56135321736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2.5
کد ملک:
48220321601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
74
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
56135321366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2.5
کد ملک:
48220321314
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
98
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
56135321163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
87
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
27144321107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63902320803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: