خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
مجتمع رز
متراژ:
110
قیمت کل:
1,324,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
44908303652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان شمالي
متراژ:
128
قیمت کل:
1,280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
81296303537
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
221
قیمت کل:
979,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
32202302973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان شمالي
متراژ:
81
قیمت کل:
769,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
87089302964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک شريفي
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
4
سن بنا:
25
طبقه:
6
کد ملک:
12128302835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
170
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
74548302856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
120
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
9
کد ملک:
3302769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
38
قیمت کل:
1,710,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
66227302758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
مرکز خريد اسکان
متراژ:
30
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
16756302623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
182
قیمت کل:
1,382,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
10353302556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: