خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالی
متراژ:
128
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
12127308524
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
160
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
37295308514
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
200
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
37295308516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
91
قیمت کل:
655,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
52718308419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
65
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
6053308345
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد شمالی- شریعتی
متراژ:
80
قیمت کل:
735,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
44910308204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
62612307296
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان مادر
متراژ:
118
قیمت کل:
920,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83158307282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
65
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
6053307163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
147
قیمت کل:
1,060,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
93975306884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: