خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
141
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
40055316759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
105
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
83341316671
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
190
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
57892316564
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
105
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
83341316470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
141
قیمت کل:
970,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
35
طبقه:
2
کد ملک:
82118316309
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
75
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19855316226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
170
قیمت کل:
1,300,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
9826316002
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,090,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
62462315933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
187
قیمت کل:
1,496,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
55526315887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
187
قیمت کل:
1,496,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
55526315888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: