خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,195,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
70906318011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
123
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
41368317979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
92
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
70906317962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
118
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87317851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
135
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
48238317769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
96
قیمت کل:
1,010,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52571317467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
173
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
306317304
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
185
قیمت کل:
1,575,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
83348317243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
175
قیمت کل:
1,312,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
29683316891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
105
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
83341316797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: