خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
133
قیمت کل:
179,550,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
65899318491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
98
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
79004318490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
97073318453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
135
قیمت کل:
1,890,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
65899318382
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
148
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
52718318321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
119
قیمت کل:
1,075,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
52718318283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
115
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
29193318246
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
90191318170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
78231318096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
170
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10539318050
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: