خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1و3
کد ملک:
33203310476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
65
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8506310372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
178
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
83348310088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
56
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82995309868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
190
قیمت کل:
1,525,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
5
کد ملک:
12127309680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
143
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81036309628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
143
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81036309629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
133
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
8506309584
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ولیعصر
متراژ:
185
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
51125309493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
116
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
42328309443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: