خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
1,235,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
26068319808
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
129
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
52718319771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
138
قیمت کل:
1,504,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35392319683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43688319435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
88
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32764319375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
125
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
7363319342
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
129
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
3098319271
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
122
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15356319232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
145
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63278319177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
119
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
6
کد ملک:
52718319146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: