خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
93
قیمت کل:
651,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
20819320284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
194
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15356320265
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
195
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46810320233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
205
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
15356320194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
146
قیمت کل:
1,320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دو کله
کد ملک:
91497320159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
133
قیمت کل:
1,265,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
32499320137
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
80
قیمت کل:
656,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32499320099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
182
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
90897320060
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
20819319981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
695,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32499319882
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: