خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33203310768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان شمالی
متراژ:
57
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
84631310733
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالی
متراژ:
170
قیمت کل:
1,275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8119310679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
12980310606
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
91
قیمت کل:
615,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
92947310532
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1و3
کد ملک:
33203310476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
65
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8506310372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
178
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
83348310088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
56
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82995309868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
190
قیمت کل:
1,525,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
5
کد ملک:
12127309680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: