خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
149
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
22028314571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
112
قیمت کل:
795,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
69550314518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
100
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
306314328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
104
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
52718314275
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
200
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
57560314164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
104
قیمت کل:
655,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
52718314039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
185
قیمت کل:
1,720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
4800313888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
136
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92030313887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
180
قیمت کل:
1,840,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
71828313528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
108
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
47834313483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: