خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
185
قیمت کل:
1,720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
4800313888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
136
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92030313887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
180
قیمت کل:
1,840,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
71828313528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
108
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
47834313483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
135
قیمت کل:
995,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
52718313334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57560313193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
128
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
5
کد ملک:
90975313041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
128
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
5
کد ملک:
90975312975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
125
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33192312943
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالی
متراژ:
120
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
52718312865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: