خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان جنوبي
متراژ:
130
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
38826296544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نسا خ تاج بخش
متراژ:
128
قیمت کل:
832,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
21
طبقه:
4
کد ملک:
87339296243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني ساخمان آرش
متراژ:
65
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
28648296191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شکر آبي
متراژ:
129
قیمت کل:
632,100,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
78579296201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نسا
متراژ:
105
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
14
کد ملک:
71363296008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
87
قیمت کل:
100,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
24
کد ملک:
85642296015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي - ک هديه
متراژ:
100
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
4995295503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني - چهار راه بهروز
متراژ:
85
قیمت کل:
10,102,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
85
طبقه:
4
کد ملک:
14063294558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ شاه نظري
متراژ:
152
قیمت کل:
1,094,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
18923294548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميدان محسني
متراژ:
135
قیمت کل:
1,417,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
91707294416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: