خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
166
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
52511315807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
90
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69979315622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
144
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
12127315582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
160
قیمت کل:
1,190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
12127315545
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
160
قیمت کل:
1,190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
12127315556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
96
قیمت کل:
960,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
89338315347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
163
قیمت کل:
1,467,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
60375315263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
14
کد ملک:
52718315019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
88
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
42917314864
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
95154314615
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: