خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
116
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
42328309443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالی
متراژ:
95
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
15258309397
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
65
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
6053309349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
200
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
59935309199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
185
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
51125309103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
180
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
93792308873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
180
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
37295308775
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نسا
متراژ:
85
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
52718308704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91561308629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
160
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
37295308592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: