خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان محسنی
متراژ:
1325
قیمت کل:
21,200,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
323500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
125
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14072323465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
95
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56626323454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
125
قیمت کل:
1,980,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
66404323424
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,755,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19855323191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,755,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19855323107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
144
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
46451322726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
200
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
17180322690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
100
قیمت کل:
1,580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
63875322633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
108
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57481322596
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: