خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
128
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
42328314040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
128
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
42328313923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
117
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
9826313790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
105
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44136313617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
210
قیمت کل:
1,980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
42328313118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
143
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74613313075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
85
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66376312978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
95
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
91826312598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
105
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91841312365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دیباجی
متراژ:
71
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
6
کد ملک:
32090311281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: