خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,032,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
88979297166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي - بناليان
متراژ:
96
قیمت کل:
624,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
46231296949
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده خ خاقاني خ عطاري مقدم
متراژ:
118
قیمت کل:
708,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
4
کد ملک:
88530296944
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
118
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
70937296790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي ظفر
متراژ:
90
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
67710296877
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري خ برادران
متراژ:
66
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
621296861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشاري
متراژ:
107
قیمت کل:
749,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
76368296858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ راجيان خ عمراني
متراژ:
58
قیمت کل:
342,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
95530296714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ راجيان خ عمراني
متراژ:
58
قیمت کل:
342,200,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
95530296704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش شرقي
متراژ:
136
قیمت کل:
952,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
04
کد ملک:
71835296525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: