خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بلوار آرش شرقي
متراژ:
136
قیمت کل:
952,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
04
کد ملک:
71835296525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
250
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
21642296174
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
جنب بيمارستان کودکان
متراژ:
85
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
70592296117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
مدرس شمال - ناجي - نوربخش
متراژ:
148
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
39346295514
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده
متراژ:
92
قیمت کل:
478,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
85196295321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ابتداي ظفر شريعتي
متراژ:
180
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
67710295210
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان ک افشين
متراژ:
147
قیمت کل:
1,220,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
92264294666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ عمراني
متراژ:
59
قیمت کل:
365,800,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
992994294628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
115
قیمت کل:
977,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
95208294557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ تخارستان
متراژ:
124
قیمت کل:
846,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
99399294328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: