خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
55
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63278321818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
120
قیمت کل:
1,220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
49790321627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
90
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98747321561
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
116
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62720321527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
146
قیمت کل:
1,230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
9826319843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
128
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
42328314040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
128
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
42328313923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
117
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
9826313790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
105
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44136313617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
210
قیمت کل:
1,980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
42328313118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: