خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
100
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43688323341
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
120
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
29126323019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
140
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
16513322946
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
50
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
96627322727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
105
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94958322691
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
55
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63278321818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
120
قیمت کل:
1,220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
49790321627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
90
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98747321561
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
116
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62720321527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
146
قیمت کل:
1,230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
9826319843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: