خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
145
قیمت کل:
1,220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2 و 3
کد ملک:
79814311132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
242
قیمت کل:
1,740,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
68265311055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
83341311022
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پارک کوروش
متراژ:
120
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
24256310969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
44
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
1271310926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
140
قیمت کل:
575,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
30032310847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
130
قیمت کل:
728,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
30032310708
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
163
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
11113310605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
85
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
1
کد ملک:
41765310529
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
97
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39805310370
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: