خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
73
قیمت کل:
532,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
12975312471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
79
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
9365312326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
97
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
58086312285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
70
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51700312247
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
60
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
62670312208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
60
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
62670312176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
196
قیمت کل:
1,666,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
42917312034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
103
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
3
کد ملک:
36851311828
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
63
قیمت کل:
333,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
48921311726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
70
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
64287311637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: