خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
142
قیمت کل:
1,704,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
82712322828
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
127
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1017322688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
135
قیمت کل:
1,640,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
6
کد ملک:
36426322632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
120
قیمت کل:
1,130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
کد ملک:
33216322407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
120
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
58356322377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
86
قیمت کل:
790,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
82719321895
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
127
قیمت کل:
960,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
88745321870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
101
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
8143321689
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
97
قیمت کل:
759,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
25211321660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
55
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
88745321625
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: