خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
90
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
52834310055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
148
قیمت کل:
1,050,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
7288310025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
130
قیمت کل:
728,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
30032309918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان کتابی
متراژ:
125
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
61161309814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
132
قیمت کل:
610,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
6568309768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
130
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
2443309627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
105
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
44960309583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شریعتی
متراژ:
68
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
56308309396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
110
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
81018309280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
88
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
27464309255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: