خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
70
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51700312247
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
60
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
62670312208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
60
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
62670312176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
196
قیمت کل:
1,666,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
42917312034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
103
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
3
کد ملک:
36851311828
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
63
قیمت کل:
333,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
48921311726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
70
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
64287311637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
132
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34843311528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بنی هاشم
متراژ:
60
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
7079311483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
132
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9608311407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: