خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
98
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46085314656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
128
قیمت کل:
710,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
98434314613
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
80
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
47834314516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
100
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
47834314492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
113
قیمت کل:
678,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
84102314450
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
118
قیمت کل:
944,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
13969314363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
72
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
68400314326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
81
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
36851314273
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
140
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
70937314247
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
135
قیمت کل:
965,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
18151314210
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: