خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 24
متراژ:
167
قیمت کل:
1,085,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
6
کد ملک:
42299306039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ جوار فاضل
متراژ:
14
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
47827306030
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 28
متراژ:
91
قیمت کل:
828,100,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
67388306055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 41
متراژ:
90
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
67410306057
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خ 31
متراژ:
86
قیمت کل:
516,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
54387305847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بر خ جوادي
متراژ:
92
قیمت کل:
552,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
81591305842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش ک سوم
متراژ:
85
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
47665305810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي پروانه
متراژ:
115
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
8632305706
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب بانک ملي
متراژ:
130
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
13420305743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 40
متراژ:
140
قیمت کل:
924,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
29904305754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: