خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
92
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
41539307534
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پل گیشا
متراژ:
58
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
82059307372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 28
متراژ:
23
قیمت کل:
575,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10584307277
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرعی فرد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
63224307305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهای خ 23
متراژ:
83
قیمت کل:
489,700,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4و5
کد ملک:
96729307274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پل گیشا
متراژ:
94
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
88879307150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
168
قیمت کل:
1,458,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
تمام طبقات
کد ملک:
47048307101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
97
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
48705307023
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پل گیشا
متراژ:
73
قیمت کل:
446,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
88879306975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
107
قیمت کل:
642,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
79677306894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: