خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
94
قیمت کل:
705,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
3892311804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
165
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
19419311443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
متراژ:
86
قیمت کل:
593,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
73497311271
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
107
قیمت کل:
588,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
27700311088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سیزدهم
متراژ:
82
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92871311089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
95
قیمت کل:
635,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11077310085
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی نصر
متراژ:
93
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
47564309393
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
100
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
48705308971
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
متراژ:
110
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
84200308970
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
93
قیمت کل:
604,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
30437308870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: