خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
85
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
82644313113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
150
قیمت کل:
1,155,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
66716312972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
150
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66448312937
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
110
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19419312861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
160
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
66448312759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
120
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
93199312711
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
165
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
19419312358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
81
قیمت کل:
695,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66716312136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
78
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
76436311867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
88
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
265311826
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: