خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
95
قیمت کل:
826,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
13141313882
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
77
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
19419313764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
170
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
35359313567
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
170
قیمت کل:
1,950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67974313380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
75
قیمت کل:
525,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
76436313248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
85
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
82644313113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
150
قیمت کل:
1,155,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
66716312972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
150
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66448312937
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
110
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19419312861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
160
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
66448312759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: