خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
80
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
21523315998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
140
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
38385315884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
130
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67974315841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
120
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
74438315802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
95
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46170315743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
154
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57754315578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
160
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
63224315506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
153
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
55086315379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
153
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
55086315380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
158
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47564315260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: