خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي
متراژ:
186
قیمت کل:
1,525,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
24302957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 39
متراژ:
80
قیمت کل:
496,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
8188302959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 10
متراژ:
110
قیمت کل:
913,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
33022302945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 25
متراژ:
88
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
87228302953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 25
متراژ:
88
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
87228302955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 28ات-
متراژ:
154
قیمت کل:
1,232,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
17915302771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي نصر
متراژ:
11
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
73125302773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ک 35
متراژ:
147
قیمت کل:
808,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
61536302480
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي نصر
متراژ:
160
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
63224302501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 30
متراژ:
86
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
47827302371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: