خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 30
متراژ:
86
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
47827302371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 13
متراژ:
11
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
85786302362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرارا
متراژ:
94
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
88879302355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 37
متراژ:
167
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
98756302372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 24
متراژ:
167
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
6
کد ملک:
14945302314
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ابتداي گيشا
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
369302192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ البرز
متراژ:
85
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
345
کد ملک:
4682302122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 10
متراژ:
167
قیمت کل:
1,503,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
24939302167
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فروزان فر
متراژ:
130
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
93890302130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ البرز
متراژ:
85
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
4682302078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: