خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 19
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
37
طبقه:
4
کد ملک:
77207303910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 24
متراژ:
71
قیمت کل:
1,065,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
98303798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پ 54
متراژ:
76
قیمت کل:
368,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
95380303888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ناظريان قمي
متراژ:
108
قیمت کل:
518,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
1740303766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي شرقي
متراژ:
176
قیمت کل:
1,408,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
39561303603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 38
متراژ:
143
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
60057303647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 11ا
متراژ:
117
قیمت کل:
1,638,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
12
کد ملک:
56303483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نزديک پارک گفتگو
متراژ:
176
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
4284303498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گيشا
متراژ:
170
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
44392303500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرعي زوج
متراژ:
134
قیمت کل:
895,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
47564303502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: