خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
106
قیمت کل:
1,380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
73475322275
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
60
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
94863321600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
93
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
80672318809
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
77
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
7842317765
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
88
قیمت کل:
559,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
22497317464
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
153
قیمت کل:
1,147,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
55086317278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
120
قیمت کل:
820,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
27595317238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
101
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
92214317192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
70
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
42393317149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو گیشا مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
120
قیمت کل:
855,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
9476316980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: