خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
121
قیمت کل:
1,270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
41191309007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
90
قیمت کل:
940,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
73880308973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سپهر
متراژ:
103
قیمت کل:
590,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
53396308918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلامک شمالی
متراژ:
99
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
53396308819
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهری
متراژ:
167
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
73880308768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایثار جنوبی
متراژ:
88
قیمت کل:
677,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
33681308732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
درختی
متراژ:
130
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
25090308521
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
143
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
70605308343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان غربی
متراژ:
63
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
26140308238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خوردین
متراژ:
144
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
51220307641
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: