خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
143
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
70605308343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان غربی
متراژ:
63
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
26140308238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خوردین
متراژ:
144
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
51220307641
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان سپهر
متراژ:
85
قیمت کل:
705,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
51938307642
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
125
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
مختلف
کد ملک:
67457307494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پیروزان جنوبی
متراژ:
125
قیمت کل:
1,312,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
20745307427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان فخار مقدم
متراژ:
76
قیمت کل:
1,789,934,592 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
54474307446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
110
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
67265307399
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلامک شمالی
متراژ:
125
قیمت کل:
1,375,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
77307329
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
17
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
20847307336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: