خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
85
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
79129309579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان سپهر
متراژ:
143
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
70605309533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
115
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
3861309488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
135
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
1638309390
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
125
قیمت کل:
1,375,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
17750309343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
105
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
8985309276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلامک شمالی
متراژ:
140
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
68022309249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
170
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
60436309147
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
135
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
44392309099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
60
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
55598309055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: