خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
135
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83062310052
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
143
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50665310022
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
110
قیمت کل:
835,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83062309961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
103
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
58459309912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
127
قیمت کل:
875,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
77397309860
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
98
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
47885309811
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
150
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
83062309764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
زرافشان
متراژ:
150
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91338309673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
85
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
79129309579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان سپهر
متراژ:
143
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
70605309533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: