خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
167
قیمت کل:
1,670,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
27959310601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
65
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
98258310567
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
98
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
91612310470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
منطقه دو
محله:
متراژ:
1240
قیمت کل:
14,800,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14153310437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
122
قیمت کل:
1,645,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
46322310412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
158
قیمت کل:
1,130,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
85804310250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
32
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
70014310203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
130
قیمت کل:
790,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
58459310156
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزاد محمود حافظي160
متراژ:
75
قیمت کل:
750 ت
خواب:
2
سن بنا:
24
طبقه:
1
کد ملک:
57421310151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزادی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
35043310129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: