خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
75
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
91070313960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
108
قیمت کل:
1,274,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
91070313962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
130
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
34348313763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
132
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
97294313565
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
132
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
88665313522
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
97
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
4172313478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
130
قیمت کل:
970,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19345313428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
105
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
35263313188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فخارمقدم
متراژ:
118
قیمت کل:
885,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
45563312669
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
متراژ:
294
قیمت کل:
73,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
73497312698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: