خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
154
قیمت کل:
1,060,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
برج
کد ملک:
88186310763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
100
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
97294310728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
170
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
18945310640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
167
قیمت کل:
1,670,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
27959310601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
65
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
98258310567
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
98
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
91612310470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
منطقه دو
محله:
متراژ:
1240
قیمت کل:
14,800,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14153310437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
122
قیمت کل:
1,645,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
46322310412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
158
قیمت کل:
1,130,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
85804310250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
32
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
70014310203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: