خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
75
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
3147323475
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
146
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
33872322631
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
136
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52329321157
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
96
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5427320533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
107
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
36118320335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
130
قیمت کل:
1,495,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86885320262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
91
قیمت کل:
1,128,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52329320190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
107
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
52982319976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
143
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
طبقه بالا
کد ملک:
68335319644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
113
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
26164318008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: