خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
143
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
طبقه بالا
کد ملک:
68335319644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
113
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
26164318008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
150
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27959316603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
170
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
70969316558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
138
قیمت کل:
1,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
38340315694
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
120
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94360315656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهر ک غرب
متراژ:
81
قیمت کل:
655,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
63454315416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
طبقات میانی
کد ملک:
22651315142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
122
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
53192314719
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
136
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
14823314207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: