خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
365
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
56243318558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
138
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
73121318484
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
75
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
64390318375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
200
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47387318278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
164
قیمت کل:
6,000,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
3063318214
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
100
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
80166318204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان کوهستان
متراژ:
66
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
90299318090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,120,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
84585318044
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
92
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
34173318005
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
153
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32134317954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: