خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
115
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
آخر
کد ملک:
5658314077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
86
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
6733314033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
112
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
6
کد ملک:
2619314007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
58
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
91070313961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
97
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
35934313881
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
115
قیمت کل:
805,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
47587313784
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهر آرا
متراژ:
82
قیمت کل:
469,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
72068313786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
50665313762
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای کاج
متراژ:
130
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
80059313715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,430,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
5000313664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: