خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
114
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96292319263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,890,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
94360319171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91172319139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
92
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
11
کد ملک:
90064319010
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
105
قیمت کل:
1,420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
50696318975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
151
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
70618318736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
104
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
50340318679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
121
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
7157318624
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
365
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
56243318558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
138
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
73121318484
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: