خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
73
قیمت کل:
876,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
98909321620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
48
قیمت کل:
552,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
1088321521
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
107
قیمت کل:
1,712,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66368321362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
114
قیمت کل:
1,653,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
73949321326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
68252321311
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
112
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
9777321153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
68252321103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
137
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
9616321070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
131
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
45054321041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
85
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9070320996
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: