خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
175
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
84310316826
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
97
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
3525316790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
135
قیمت کل:
1,775,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و4
کد ملک:
78979316752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
105
قیمت کل:
785,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
79404316665
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
109
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
9
کد ملک:
75097316601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
84310316557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
143
قیمت کل:
1,287,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
84310316517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
85
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
18883316463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
585
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98988316412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
118
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
38155316302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: