خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
115
قیمت کل:
1,860,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41447322776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
73
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
9
کد ملک:
90395322720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
110
قیمت کل:
1,430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
14394322684
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
120
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66217322628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
93
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
57831322590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای میدان کاج
متراژ:
146
قیمت کل:
3,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
96824322556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
132
قیمت کل:
1,680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
79404322515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
117
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
70605322402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
130
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28746322373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
146
قیمت کل:
3,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
96824322355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: