خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
طاهر خانی
متراژ:
92
قیمت کل:
1,288,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
92756323530
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
125
قیمت کل:
1,880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
77397323461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
71
قیمت کل:
958,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
18302323417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
230
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
آخرین طبقه
کد ملک:
92107323365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
89
قیمت کل:
1,068,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
همکف
کد ملک:
31975323335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
89
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
43132323261
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
80
قیمت کل:
965,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
طبقه آخر
کد ملک:
52404323186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
75
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11026323101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
122
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
57831323041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
38901322942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: