خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
146
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60852319967
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
135
قیمت کل:
344,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
26482319909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
102
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
95084319911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
97
قیمت کل:
213,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
10355319870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
120
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
71330319871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
115
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
49633319830
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
85
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
96703319832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
123
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
99810319831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
19278319796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
144
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
درکل
کد ملک:
76205319795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: