خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
115
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
49633319830
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
85
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
96703319832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
123
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
99810319831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
19278319796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
144
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
درکل
کد ملک:
76205319795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
144
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
76205319797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
132
قیمت کل:
324,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
14878319760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
200
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50274319759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
85
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
61023319702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
105
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
93195319701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: