خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
رزکان نو
متراژ:
0
قیمت کل:
9,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
50
طبقه:
0
کد ملک:
697316516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
انوشیروان
متراژ:
138
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
28369316550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
148
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
80931316551
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
145
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
11867316508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهریار
متراژ:
65
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40934316510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
135
قیمت کل:
432,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
42423316509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
80
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
55581316503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
115
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
23843316457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
116
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
27631316456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
86
قیمت کل:
189,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50276316377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: