خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
830
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
36889307702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
93
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37416307701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
100
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
83264307703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
60
قیمت کل:
161,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
همکف
کد ملک:
23934307678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ابن سینا
متراژ:
90
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
81741307676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
170
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
65456307632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
130
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
76002307631
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
آتشگاه
متراژ:
245
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
12744307585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مدرس
متراژ:
155
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
31183307548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهار باغ خواجو
متراژ:
118
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
86626307549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: