خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
87
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
20308410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
178
قیمت کل:
695,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
7287308409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
86
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19720308355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
67
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
86628308314
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
125
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
88009308312
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
176
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28953308269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
84
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
54617308268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
65
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
55457308270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ناحیه 2
متراژ:
134
قیمت کل:
536,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1-2-3-5 فروخته می شود .
کد ملک:
308190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملک شهر-خیابان بهارستان
متراژ:
110
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
27217308202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: