خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سروش
متراژ:
65
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
43067306206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
70
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
51620306207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
84
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
36552306162
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
95
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
69697306165
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
100
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
37832306127
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
145
قیمت کل:
406,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
65130306126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صمدیه
متراژ:
100
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
3458306081
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
145
قیمت کل:
297,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
93514306082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سه راه سیمین ولیعصر
متراژ:
127
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
12616305875
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رباط
متراژ:
86
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
1484306022
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: