خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
امام خميني بسيج
متراژ:
100
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
30585312284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاشانی
متراژ:
103
قیمت کل:
167,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
11048312235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان وحید
متراژ:
110
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
31406312236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جابرانصاري
متراژ:
97
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
24290311921
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
256
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
76692311947
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیمین
متراژ:
171
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
8922311854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
110
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80422311855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ
متراژ:
163
قیمت کل:
1,141,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
43416311516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
122
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
61418311515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان جمهوری
متراژ:
111
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
3699311077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: