خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
90
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67310310011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
125
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73151310012
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
81
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
30542309981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
97
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
93883309982
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
120
قیمت کل:
179,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
25023309850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
129
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
45980309849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
70
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
25605309795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان مدرس
متراژ:
70
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
46640309794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
95
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
78966309796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
130
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38909309661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: