خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
110
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
19720308654
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
109
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83882308653
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قهجاورستان
متراژ:
150
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
8922308477
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاتف
متراژ:
135
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
85452308476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
87
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
20308410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
178
قیمت کل:
695,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
7287308409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
86
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19720308355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
67
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
86628308314
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
125
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
88009308312
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
176
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28953308269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: