خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
180
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
16653319000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
78
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81069318999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرداویچ
متراژ:
135
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
1400318763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
140
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
82990318761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فولادشهر
متراژ:
120
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
91858318762
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
115
قیمت کل:
307,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
39342318515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
95
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
25295318403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
107
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
68566318401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
210
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
77338318402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان فتح اله
متراژ:
435
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
17701318270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: