خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رودکی
متراژ:
72
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79909320784
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
72
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79909320785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خوروزق
متراژ:
343
قیمت کل:
355,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92917320782
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
186
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98529320783
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان پاسگاه
متراژ:
70
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
13437320686
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهید رجایی
متراژ:
118
قیمت کل:
413,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
65436320687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار دانش
متراژ:
93
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
90558320685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
200
قیمت کل:
1,580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41009320429
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
150
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
320320301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
125
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73151320302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: