خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
97
قیمت کل:
253,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
92933316923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
90
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866316813
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
همکف
متراژ:
150
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
39530316814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
22 بهمن
متراژ:
83
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
44394316815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نوشهر
متراژ:
590
قیمت کل:
286,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
31532316659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
متراژ:
600
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40716316660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
210
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
846316499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
200
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40448316497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
170
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76009316498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
95
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866316366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: