خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
78
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
همکف
کد ملک:
48151308806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
174
قیمت کل:
625,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
76001308807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
105
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33527308758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
134
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
9411308696
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان جی
متراژ:
60
قیمت کل:
172,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
23727308697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
110
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
19720308654
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
109
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83882308653
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قهجاورستان
متراژ:
150
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
8922308477
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاتف
متراژ:
135
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
85452308476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
87
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
20308410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: