خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
193
قیمت کل:
599,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
65510308659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی لاله
متراژ:
83
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
65952308658
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
90
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
17582308617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
136
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46971308616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فیضیه غربی
متراژ:
64
قیمت کل:
99,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81722308618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی نصر
متراژ:
117
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
9
کد ملک:
3788308509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
142
قیمت کل:
371,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
23380308506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
95
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
همکف
کد ملک:
44744308499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولی امر
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46078308511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
130
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و3و5
کد ملک:
54155308503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: