خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
105
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
16033317746
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولی امر
متراژ:
111
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
25343317747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی نظام پزشکی
متراژ:
108
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
4080317330
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
110
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51627317329
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
58
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
88462317331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان اقبال
متراژ:
105
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
181316926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
145
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
13744316925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
75
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
9199316502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهگلی
متراژ:
124
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
30515316501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان ارتش جنوبی
متراژ:
70
قیمت کل:
158,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86124316500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: