خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
136
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46971308616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فیضیه غربی
متراژ:
64
قیمت کل:
99,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81722308618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی نصر
متراژ:
117
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
9
کد ملک:
3788308509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
142
قیمت کل:
371,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
23380308506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
95
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
همکف
کد ملک:
44744308499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولی امر
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46078308511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
130
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و3و5
کد ملک:
54155308503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملل متحد
متراژ:
107
قیمت کل:
149,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63595308507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
135
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
66110308510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان منجم
متراژ:
85
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
68255308508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: